I want Quality IVS

Gældende forretningsbetingelser.

1.0 Tilbud og aftaler

2.0 Opstarts satserne

3.0 IT-pakke

3.1 Forbehold i aftalen

4.0 Support på tlf

5.0 Intern time

6.0 Kørsel

7.0 Månedlige aftaler og time-satser

8.0 Klippekort

9.0 Opgaver

9.1 Økonomi

9.2 Svejsekoordinering og samarbejde

9.3 Ophør af samarbejde

9.4 Papkasse-proceduren

9.4 Kvalitetshåndbog

9.5 Audit

10.0 Lager-ydelser

11.0 Betaling og misvedligehold af aftaler

11.1 Betalingsaftaler

11.2 Misvedligehold

11.3 Ordning

12.0 Fortrolighed

1.0 Tilbud og aftaler:

Tilbud og aftaler er først gældende når begge parter har underskrevet aftalen, og dermed accepteret gældende forretningsbetingelser i I want Quality IVS.

Herunder, større tilbud og ordre fra kunde ved beløb på 50.000,00 kr. eller derover, faktureres der på beløbsgrænsen eller 25% af beløbet, som forudbetaling.

Der er svarfrist på tilbud, bliver denne frist overskredet forbeholder I want Quality IVS, sig retten til at pålægge 25% på aftalte time-sats.

Se mere under 11.1 Betalingsaftaler.

2.0 Opstarts satserne:

Opstarts sats er et engangsbeløb der bliver opkrævet på første faktura. Satsen er differenceret ud fra størrelsen på virksomheden som indgår aftale med I want Quality IVS. Det er ikke muligt at kræve beløbet tilbage da det er en engangsbetaling.

3.0 IT-pakke:

Ved at indgå en aftale med I want Quality IVS får man automatisk del i en IT-løsning som backup på I want Quality IVS interne IT-systemer har valgt. I want Quality IVS har besluttet at ved at udvide servicen til at give kunder mulighed for samme sikkerhed, dog mod betaling. Ved køb af IT-pakken har I want Quality IVS valgt at tilbyde en backup på kunders dokumenter mv. imens aftalen køre samt i 6 mdr. efter endt aftale med I want Quality IVS. Dvs. at alt materiale bliver opbevaret som det stod ved aftalens ophør, indtil den efterfølgende periode på 6 måneder d.d. er udløbet.

Vil kunden have længere backup-tid, kan det aftales mod forudbetaling.

Det er ikke muligt at kræve beløbet tilbage, da man bliver oprettet som kunde og dermed har lavet en bindende aftale i processen omkring backup.

6 måneder efter endt aftale eller aftalt forlængelse af backup, bliver aftalerne opsagt og slettet af I want Quality IVS. I want Quality IVS står derfor ikke længere til ansvar for backup eller opbevaring af oplysninger, dokumenter mv. for kunde, uanset hvilke krav der bliver stillet til registrering og dokumentering fra andre sider.

I want Quality IVS har samtidig tegnet forsikring mod hacking mv. af virksomheder igennem forsikringsselskab. Dette er for at beskytte I want Quality IVS og især vores kunder, da I want Quality IVS arbejder med insider-viden og dokumenter på virksomheders vejne. I want Quality IVS har taget højde for IT-kriminalitet i det omfang som er muligt.

3.1 Forbehold i aftalen

IT og backup-service er en e-Protect service, der er tegnet som forsikring – dvs. at indhold i dokumenter, filer mv. ikke må indeholde hvad der rent juridisk kan opfattes som ulovligt eller kriminelt indhold. I want Quality IVS fralægger sig alt ansvar i sådanne tilfælde, samt omkostninger herved. I tilfælde af anmeldelse mv. er det grundlag for omgående opsigelse af aftaler med I want Quality IVS.

Endvidere ved beskadigelse eller bortskaffelse af IwQ USB-stick med overlæg eller onde hensigter, vil I want Quality IVS gøre kunde erstatningsansvarlig for ekstra omkostninger samt en fastsat takst på 5.000,00 pr. stk. for genoprettelse af IwQ USB-stick til kunde.

4.0 Support på tlf.:

Support over telefon forgår som udgangspunkt i alm. arbejdstid, medmindre andet er aftalt. Har man købt IT-pakken følger support omkring IT med uden ekstra omkostninger. Telefontid på over 15 min. bliver faktureret på satsen ½ af 1 intern time.

 

5.0 Intern time:

Der bliver opkrævet 1 intern time á 312,00 kr. pr. udstedt faktura. Der faktureres som udgangspunkt en gang pr. måned. Det er ikke muligt at kræve beløbet tilbage betalt.

6.0 Kørsel:

Kørsel faktureres pr. km efter egne takster.

Køretid faktureres pr. påbegyndt 15 min. ud fra timesatsen for en 1 intern time.

7.0 Månedlige aftaler og time-satser:

I want Quality IVS tilbyder månedlige aftaler til alle kunder i svejsekoordinering og administrative opgaver.

Den månedlige aftale er differenceret ud fra størrelse på kundens virksomhed. Udover den månedlige betaling så bliver kunden faktureret pr. time udført arbejde ud fra opgavernes indhold iht. gældende timesatser.

Opsigelse af månedlig aftaler er muligt til og med d. 15. i pågældende måned med aftalestop til d. sidste dag i måneden. Opsigelse efter d. 15. i måneden vil indebære en opkrævning af månedlige aftale beløb for samme måned og den næste måned med aftalestop den sidste dag i måneden.

8.0 Klippekort:

Klippekorts-ordningen er et køb på forudbetalte timer i svejsekoordinering som kunde selv kan disponere over inden for en periode på 1 år, med en rabat på 15%. Klippekort er beregnet på grundlag for 1 års pris ang. aftaler med I want Quality IVS. Det er muligt at få tilbud på andre antal timer end det forlæggende materiale, så det passer til kundens behov. Klippekortet gælder 1 år fra købsdato. Det er ikke muligt at gemme klip til flere år.

Det er ikke muligt at kræve beløbet tilbage da det er en straks betaling.

Det er ikke økonomisk forsvarligt at købe mere end 1 klippekort pr. år pr, kunde.

Der er 14 dages fortrydelsesret på klippekort iht. gældende regler for området.

9.0 Opgaver:

I want Quality IVS tilbyder service inden for det administrative område i stålbranchen. Primært i DS/EN 1090-1 i EXC 1-2 med svejsekoordinering, samt alm. administrative opgaver.

Ved vejledning af kunder omkring svejsekoordinering, audit og certificering, i det der kan betragtes som almindelige forhold vedr. opgaver eller opstart til aftaler, tager I want Quality IVS time-sats for brugte timer svejsekoordinering + kørsel efter vores forretningsbetingelser. Dette er tænkt som engangsservice, med henblik på at det skal forgå fornuftigt.

9.1 Økonomi

Økonomiske beslutninger mv. ligger ikke inden for I want Quality IVS kompetenceområde ved kunder, derfor kan I want Quality IVS ikke stilles til ansvar.

9.2 Svejsekoordinering og samarbejde

I want Quality IVS kan ikke stilles til ansvar for beslutninger truffet omkring certificering vedr. kunder, det er alene kundens ansvar at sørge for at alle krav er opfyldt iht. godkendte certificerings virksomhederne betingelser for certificering, samt træffe afgørelse eller beslutning omkring. Der er samarbejde med en akkrediteret certificerings virksomhed Weldadvice I/S, det vil være deres beslutning der er gældende i tvivlsspørgsmål.

Ved samarbejde med I want Quality IVS underskriver man en juridisk bindende aftale omkring ekstern svejsekoordinator, det er et krav at aftalen bliver underskrevet og derved godkendt af begge parter i aftalen. I tilfælde af at kunde ikke overholder sin del af aftalen vedr. svejsekoordination, forbeholder I want Quality IVS sig ret til at trække sig ud af alle aftaler med kunde. Dette medfører en omgående recertificering af kundens virksomhed if. gældende regler inden for certificering af DS/EN ISO 1090-1, idet at akkrediteret certificeringsvirksomhed bliver underrettet om ophør af svejsekoordinator-aftale.

Svejsekoordinering er et område hvor kunde og I want Quality IVS samarbejder, på helt klare retningslinjer i begge parters interesse. Vurderer I want Quality IVS ikke samarbejde fra kundes side i aftalen, forbeholder I want Quality IVS sig retten til at afslutte aftaler og samarbejde med omgående virkning. Dette er vurderet ud fra, at I want Quality IVS råder over personale med rette kvalifikationer og kompetencer inden for området, i hvilket I want Quality IVS forventer fra begge parters side en professionel optræden.

9.3 Ophør af samarbejde

Ved ophør af samarbejde og aftaler varsler I want Quality IVS sagen til advokat. Dette skal sikre de berørte parter.

I tilfælde hvor kunde selv vælge at opsige samarbejde og aftaler med I want Quality IVS, forventer I want Quality IVS at kunde selv varetager ansvar omkring dokumentation og materiale, dermed ment dags dato. I want Quality IVS afslutter følgende aftaler mv., medfølgende faktura.

Vælger I want Quality IVS at stoppe samarbejde med kunde gælder følgende procedure:

I want Quality IVS kan stoppe samarbejde og aftaler med kunde, i tilfælde hvor forretningsbetingelserne her ikke bliver overholdt, eller hvad der må anses for at være grove tilfælde i alm. forståelse og opfattelse.

I want Quality IVS lægger vægt på at ophør af samarbejde og aftaler forgår fornuftigt af begge parter.

Kunde vil blive ringet op af I want Quality IVS til orientering om at samarbejde og aftaler stopper, samt begrundelsen herfor. I samme samtale aftales det, så vidt muligt, hvordan kundes dokumentation og andet materiale bliver afviklet og hvornår, så kunde får alt sin dokumentation og andet materiale tilbage. Der bliver lagt vægt på, at dette bliver afleveret personligt af personale fra I want Quality IVS til kunde. Samt at kunde skal underskrive en kvittering for modtagelsen af dette. I want Quality IVS har dokumenteret hvilket dokumentation og materiale der tilbageleveres til kunde. Kunde vil blive afholdt udgiften for dette.

Ved afslutning af kvalitetsarbejde vælger I want Quality IVS at lave en evaluering og status af igangværende opgaver, samt en kvalitetsrapport, samt at kunden bliver pålagt månedlige aftale, backup mm. for indeværende måned. Disse udgifter bliver pålagt kunden efterfølgende. Begrundelsen for dette er, at det må anses at kunden selv, eller kunden laver andre aftaler med I want Quality IVS-s ligestillede, at kvalitetsarbejdet skal videreføres og forsættes.

9.4 Papkasse-proceduren

Først når alle procedure er gennemført i den udstrækning som er fornuftigt muligt, vil alt dokumentation og materiale blive leveret til kunde. Da der ofte er tale om en anselig mængde papirer, mapper mv. vil det blive pakket i en papkasse.

I want Quality IVS har derfor en procedure om papkasser vedr. kunder. Dette gælder ulig hvad tvister drejer sig om.

Indhold pr. papkasse: (mærket med kundens adresse og I want Quality IVS-s interne kunde nr.)

– Ophørs-aftale vedlagt gældende forretningsbetingelser.

– Faktura.

– Status og evaluering.

– Kvalitetsrapport.

– Kopi af kvittering for modtagelse af eget dokumentation og materiale.

– Kundes dokumentation og materiale.

I hele proceduren vedr. ophør af samarbejde og aftaler, går I want Quality IVS ind og vurderer hvor lang tid, en backup på kundens dokumentation kan anses for rimelig, andre forhold taget i betragtning. Her påtænkes især audit og certificering, samt at give kunden en mulighed for at finde andre alternativer til backup. Dette faktureres ud fra satsen forlænget backup. I tilfælde hvor kunden ikke er enig i dette, forbeholder I want Quality IVS sig retten til at vurdere det uden forespørgsel ved kunde. Dette er for at sikre kundes egne interesser (ulig tvist).

 

9.4 Kvalitetshåndbog

I want Quality IVS laver printet kvalitetshåndbøger. Er kvalitetsstyresystemet allerede certificeret er prisen som udgangspunkt 375,00 kr. dette er inkl. skemaer og lister + svejsekoordineringstimer for udført arbejde. I want Quality IVS har en fuld liste med priser, omkring printet udgaver af kvalitetshåndbøger.

Kunder med egne godkendt kvalitetsstyresystemer bliver differenceret ud fra størrelse på deres system + svejsekoordineringstimer for udført arbejde.

9.5 Audit

I want Quality IVS har uddannet personale i audit i kvalitetsledelsessystemer, derfor tilbydes der service i auditering og andre opgaver vedr. audit.

10.0 Lager-ydelser

I want Quality IVS er et rullende kontor. Konceptet er at man kan ordne det, nødvendige kontorarbejde på stedet ved kunden. I want Quality IVS har mindre udvalg af kontorartikler med, i tilfælde af at kunden ikke har et funktionelt kontor, samt nødvendig plads til dette. Artikler og materialer bliver faktureret kunden løbende i det omfang, som det er nødvendigt for at skabe de forhold, som krav omkring kvalitet stiller sideløbende til kunde. Det er muligt at købe disse artikler gennem aftale med I want Quality IVS til gældende dagspris + 10% i fragt og ekspeditionsgebyr.

11.0 Betaling og misvedligehold af aftaler

11.1 Betalingsaftaler

Der faktureres en gang om måneden ud fra aftaler og udført arbejde. Første gang kunde faktureres er det en opsamling på aftaler og evt. engangsbeløb og straks betaling samt udført arbejde bagud rettet, fra aftalers start. En fakturerings periode løber typisk fra d. 26. i en måned til d. 25. næste måned, 10 betalingsdage, der tages hensyn til kalenderåret. Ved for sen betaling igangsættes rykkerprocedure efter gældende love og regler. Der er samarbejde med advokatvirksomhed i tilfælde af inkasso.

Beløbsgrænse for fakturering: 20.000,00 kr.

Ved større tilbud og ordre fra kunde ved beløb på 50.000,00 kr. eller derover kræves der forudbetaling, svarende til 25% eller beløbsgrænsen på 20.000,00 kr. Det er ikke muligt at kræve beløbet tilbage betalt, idet det dækker lønomkostninger i sagen, vedr. kunde.

11.2 Misvedligehold

Ved manglende betaling betragtes som misvedligehold af aftaler, og dermed aftale stop og samarbejde med I want Quality IVS indtil betaling er gennemført. Ved aftaleforløb på en længere periode vil indgå i fakturaen.

Eks.

1 aftaleperiode på 6 måneder, med månedlig aftale for virksomhed, med 4 t. pr. måned.

Manglende betaling fra 3. måned.

Vedblivende manglende betaling herefter.

Sanktion

Virksomheden bliver faktureret aftale 4 t., udført arbejde/ manglende udført arbejde samt månedlig-aftale beløb og ekstra købte service indtil perioden udløber på 6 måneder, samt evt. ekstra omkostninger i forbindelse med forløbet og sagens omkostninger for I want Quality IVS.

Det er ikke muligt at indgå nye aftaler med I want Quality IVS mens sagen er aktuel, samt at man må påregne forudbetaling på ydelser og service fremadrettet ved indgåelse af ny aftale med I want Quality IVS.

11.3 Ordning

Ved større betalinger er der mulighed for, at lave afdrags-ordning med I want Quality IVS. Dette skal godkendes af begge parter. I want Quality IVS forbeholder sig retten til, i tilfælde af misvedligehold af aftale, at sende sagen til advokat første gang aftalen ikke bliver overholdt fra kundes side. I sådanne tilfælde, påhviler det I want Quality IVS at oplyse kunde herom, sagen er sendt til advokat. Kunde bliver holdt ansvarlig for alle udgifter vedr. sag.

12.0 Fortrolighed

I want Quality IVS har politik vedr. fortrolighed.

For at kunne udføre et tilfredsstillende arbejde ved kunder, har I want Quality IVS en streng omgangsform med virksomhedens oplysninger, dette vedrøre ofte bla. fysiske dokumenter og andet materiale med oplysninger. I want Quality IVS har sikret sig faciliter som beskytter kundens interesser og oplysninger mod udefra stående. I de tilfælde hvor adgang til oplysninger skal bruges til videre arbejde iht. tredje part, sørger I want Quality IVS for, at det kun er relevant oplysning der videregives på kundens vegne, dette er kun tilfældet omkring re/certificering og audit med akkrediteret certificeringsvirksomheder og myndigheder.

Samarbejdspartnere, ansatte og evt. andre (ekstern ekspertise) underskriver en hemmelighedsaftale med I want Quality IVS, dette sikre at i tilfælde med misbrug af kundes oplysninger og materiale, at disse kan stilles juridisk ansvarlige.

 

Alle priser er ekskl. moms.

Der tages forbehold for ændringer.